Vietnamese

Các dịch vụ viễn thông, như dịch vụ điện thoại di động hoặc internet, có thể không hoạt động khi xảy ra thiên tai.

Các dịch vụ điện thoại di động, điện thoại cố định và internet giúp chúng ta giữ liên lạc, nhưng các dịch vụ này có thể không hoạt động khi xảy ra thiên tai. Điều quan trọng là bạn phải có các phương án dự phòng.

Hãy dùng danh sách kiểm tra này để chuẩn bị cho việc dịch vụ viễn thông bị lỗi đột xuất trong trường hợp khẩn cấp hoặc xảy ra thiên tai. (PDF: 258 KB)

5 bước bạn có thể làm để đảm bảo mình đã sẵn sàng. (PDF: 741 KB)