Nepali

सञ्चार सेवाहरू, जस्तै तपाईंको मोबाइल वा इन्टरनेट सेवा, प्राकृतिक प्रकोपको समयमा उपलब्ध नहुन सक्छ।

मोबाइल, ल्यान्डलाइन र इन्टरनेट सेवाहरू मार्फत हामी सम्पर्क गर्नेगर्छौ, तर यी सेवाहरू प्राकृतिक प्रकोपको बेला उपलब्ध नहुन सक्छन्। यस्तो अवस्थाको लागि तपाईंसँग वैकल्पिक प्रावधान हुनु महत्त्वपूर्ण छ।

आपतकालीन वा प्राकृतिक प्रकोपमा सेवाहरूमा हुने अप्रत्याशित कटौतीहरूका लागि तयारी गर्न यो जाँचसूची प्रयोग गर्नुहोस् (PDF: 181 KB)

तपाईं तयार रहेको सुनिश्चित गर्न तपाईंले निम्न 5 कदमहरू लिन सक्नुहुन्छ (PDF: 4.90MKB)